မကၠဆီကုိတြင္ စြန္႔ပစ္အေလာင္း ၆၀ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ထဲ ေတြ႔ရွိ | DVB