ဥပေဒေၾကာင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္ | DVB