ေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕အနီးေရာက္ရွိ | DVB