ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕က ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ (သတင္း ဓာတ္ပုံ) | DVB