နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတခုေရးထုိးရန္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရေဆြးေႏြး | DVB