ျမန္မာထံမွ လုယက္ျခင္း နယူးေယာက္တုိင္းမ္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ တရုတ္တုံ႔ျပန္ | DVB