စာခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရွိေသးေၾကာင္း ဗန္ပါစီ ေျပာ | DVB