သမၼတအိမ္ႏွင့္ယီမင္ၿမိဳ႕ေတာ္ သူပုန္လက္ထဲက်ေရာက္ | DVB