လက္နက္ႀကီး ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈ ေကအန္ပီပီ ကန္႔ကြက္ | DVB