အဆင့္ျမင့္ေတြ႔ဆံုပဲြအတြက္ လမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ဖိတ္ေခၚ | DVB