ခ႐ုိေအးရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ျဖစ္လာ | DVB