စီးပြားေရးရာဇ၀တ္မႈ သိမ္းဆည္းေငြမ်ား ျပန္လႊဲေရး ကေနဒါ-တရုတ္ လက္မွတ္ထုိးမည္ | DVB