ကုိပါႀကီးအမႈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏စာကုိ ဇနီးျဖစ္သူ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ | DVB