ဓားႏွင့္ ဗံုး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္တြင္ လူ ၈ ဦးကို ေသဒဏ္ေပး | DVB