ထုိင္းေက်ာင္းသားမ်ား ခရစၥမတ္ နတ္သူငယ္ စု႐ုံးမႈ ဂရင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ | DVB