အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႔ေတြ အ၀ိုင္းခံထားရသည့္ ခိုဘာနီၿမိဳ႕တိုက္ပဲြမ်ား ၿငိမ္သက္ | DVB