ဒီဗြီဘီ လိႈင္းတိုေရဒီယိုအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္မႈ ရပ္နား | DVB