ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ျပသရန္ အခက္ႀကံဳ | DVB