အန္စီစီတီထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္္မူၾကမ္း ၇ ခန္းထိ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး | DVB