၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ | DVB