အိုအီးရွီ၊ ဒီဒူးႏွင့္ ေရာ္ကာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အႏၱရာယ္မရွိဟု အက္ဖ္ဒီေအ ရွင္း | DVB