အီဂ်စ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သမၼတသစ္အျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ | DVB