ဆားဗီးယားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း အဆိုး၀ါးဆံုးေရႀကီး | DVB