ေရဆိုးသန့္စင္မႈ မလုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားကုိ အေရးယူမည္ | DVB