ဖားေဆာင္း သတၱုတြင္းသစ္ ၁၆ ခု တူးေဖာ္မႈ ကန့္ကြက္ | DVB