၈၈ မ်ိုးဆက္ ပြင့္လင္းလူ့အဖြဲ့အစည္း ဟိုပန္ခရီးစဥ္ ဆိုင္းငံ့ | DVB