၇ ပြဲဆက္ အ၀ါကတ္စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ ဂ်ဳိအီဘာတန္ | DVB