ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အားလုံး သေဘာတူညီမႈ ရရွိ | DVB