တိိရစၦာန္အစာအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ျမက္မ်ိဳး အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ | DVB