ဂ်ကာတာ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ခန္႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း | DVB