အိႏၵိယဧည့္လမ္းညႊန္က ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးတဦးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ | DVB