ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရ ကတိျပဳ | DVB