နတ္ေမာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ပြဲ ျပည္သူေထာင္ေသာင္းခ်ီ တက္ေရာက္ | DVB