၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပန္ပို႔ | DVB