ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB