ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB