ဖီဖာ ဥကၠ႒ ေနရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB