လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ရန္ ထုိင္းအရပ္သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း | DVB