ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ – ဦးေအးေက်ာ္ | DVB