လူငယ္အမ်ားစု စိတ္၀င္စားသည့္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၅ (ဓာတ္ပုံ) | DVB