ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB