အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ | DVB