ထိုင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းဆင္းကတ္ သံုးစြဲသူအားလံုး မွတ္ပံုတင္ရမည္ | DVB