အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒဆန္႔က်င္သပိတ္ ပခုကၠဴေက်ာင္းသားမ်ားစတင္ | DVB