အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ ေရာက္ရွိေန | DVB