အက်ဥ္းသား ၃ ဦး ဟသၤာတေထာင္မွ ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေျပး (ဓာတ္ပုံ) | DVB