ဗီယက္နမ္ထဲ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားကို တ႐ုတ္ရဲ ပစ္သတ္ | DVB