ဂ်ပန္ႏွင့္ အစၥေရး စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး | DVB