ျပည္ေထာင္စုေန႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မလား | DVB