တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ မဂၢဇင္းတိုက္က သေရာ္မဂၢဇင္း ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိမည္ | DVB